Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ trân trọng giới thiệu tới Quý khách mẫu Hợp đồng Thiết kế website tại Hà Nam năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc


HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số …………… /HĐKT-2018

– Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2006 của nước CHXHCN Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

– Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng mua bán của hai bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng …..  năm 2018, chúng tôi gồm:

            BÊN MUA (BÊN A): ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………….

Điện thoại: …………………………..         Fax: ………………………………..

Tài khoản số : …………………………………….

Đại diện:                  

1. Ông: …….                                        Chức vụ:………….

            BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY TNHH TM & XD TÂN UY VŨ       

Người đại diện: Mai Quốc Toản                           Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Tp.Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0966.25.66.26

Số tài khoản: ………….

Mã số thuế: …….

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý thuê bên B các dịch vụ dưới đây:

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

STT Nội dung Mô tả Chi phí (VND)
1 Nâng cấp website – Xây dựng và cài đặt website tương thích hiển thị trên mọi thiết bị;- Chuyển toàn bộ dữ liệu ở trang website cũ sang website mới;- Nâng cấp các chức năng tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật, tra cứu hồ sơ, dịch vụ công. 41.300.000
2 Bảo trì, Back up website – Bảo trì website – Back up dữ liệu theo định kỳ Miễn phí
3 Hướng dẫn sử  dụng website – Hướng dẫn cập nhật nội dung và sử dụng các chức năng. Miễn phí
Thuế VAT (0%) 0
Tổng cộng: 41.300.000

Chi phí bằng chữ: Bốn mốt triệu ba trăm nghìn đồng chẵn

Điều 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá trị hợp đồng:

– Giá trị hợp đồng là: 41.300.000 đồng (Bốn mốt triệu ba trăm nghìn đồng chẵn), đã bao gồm thuế VAT.

Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2.2. Hình thức và thời hạn thanh toán:

– Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Bên A thanh toán ngay cho bên B 100% giá trị hợp đồng sau khi thanh lý hợp đồng.

Điều 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI  BÊN CỦA MỖI BÊN

3.1. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết theo bản đăng ký, cho bên B.

– Thanh toán toàn bộ số tiền theo thỏa thuận cho Bên B sau khi nhận được hoá đơn GTGT của Bên B.

– Bên A Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trên website của bên B theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.

3.2. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B

– Thực hiện các công việc theo đúng tiến độ đã thống nhất

– Thực hiện sửa lại các lỗi phát sinh cho hoàn chỉnh trong quá trình bên A tiến hành chạy thử.

– Bên B có trách nhiệm thực hiện tối ưu bảo mật website. Trong quá trình hoạt động của website nếu có lỗi về bảo mật bên B sẽ chịu trách nhiệm phục hồi lại website. Nhưng nếu phát hiện lỗi bảo mật do bên A để lộ tài khoản quản trị website, tài khoản host hoặc bên A tự ý can thiệp vào mã nguồn của website thì bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Bảo quản và bàn giao lại cho bên A các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công việc hoàn thành phải bàn giao lại cho bên A tài khoản quản trị website, tài khoản hosting, tài khoản tên miền,  mã nguồn của website

Điều 4: BÀN GIAO, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

Trong vòng 15 ngày kể từ khi bên B bàn giao website đã thiết kế cho bên  A, Bên B phải hướng dẫn cho nhân viên của bên A phương pháp sử dụng, khai thác và quản lý thành thạo.

Bảo hành web trong toàn thời gian sử dụng với điều kiện bên A vẫn duy trì hợp đồng gia hạn tên miền và hosting với bên B.

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị.

– Hợp đồng này được lập thành 04 bản gốc, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………………

Căn cứ Hợp đồng số: ……/HĐKT-2018 ký ngày ….. tháng …… năm 2018 giữa Sở tài chính Tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ.

Hôm nay, ngày ……. tháng …….  năm 2018

Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): …………………………………………………..

Địa chỉ: …

Điện thoại: ……

Tài khoản số : ……

Đại diện:                  

1. Ông: ….                                      Chức vụ: ………

            BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY TNHH TM & XD TÂN UY VŨ       

Người đại diện: Mai Quốc Toản               Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: TP.Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0966.25.66.26

Số tài khoản: ………

Mã số thuế: 2700 789 859

Hai bên đồng thống nhất tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng số: ……/HĐKT-2018 ký ngày ….. tháng …… năm 2018 với các điều  khoản cụ thể như sau:

Điều 1: Bên B bàn giao cho bên A nghiệm thu Website theo đúng yêu cầu và chức năng theo hợp đồng số: ……/HĐKT-2018  ký ngày …….. tháng …….. năm 2018 cụ thể như sau:

STT Nội dung Mô tả Chi phí (VND)
1 Nâng cấp website – Xây dựng và cài đặt website tương thích hiển thị trên mọi thiết bị;- Chuyển toàn bộ dữ liệu ở trang website cũ sang website mới;- Nâng cấp các chức năng tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật, tra cứu hồ sơ, dịch vụ công. 41.300.000
2 Bảo trì, Back up website – Bảo trì website – Back up dữ liệu theo định kỳ Miễn phí
3 Hướng dẫn sử  dụng website – Hướng dẫn cập nhật nội dung và sử dụng các chức năng. Miễn phí
Thuế VAT (0%) 0
Tổng cộng: 41.300.000

Chi phí bằng chữ: Bốn mốt triệu ba trăm nghìn đồng chẵn.

Điều 2: Website hoạt động tốt, đầy đủ chức năng, đáp ứng yêu cầu của bên A. Bên B có trách nhiệm hướng dẫn quản trị, đăng bài cho bên A và tiếp tục thực hiện đúng các cam kết về bảo trì, bảo dưỡng website.

Điều 3: Bên A có trách nhiệm thanh toán đủ 100% toàn bộ trị giá hợp đồng cho Bên B theo đúng quy định của hợp đồng. Cụ thể như sau:

+ Tổng giá trị hợp đồng là 41.300.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mốt triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)

+ Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền như trong hợp đồng cho Bên B.

Điều 4: Hai bên đồng ý ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với các điều khoản trên. Không bên nào được tự ý sửa chữa, thay đổi Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được lập thành 04 bản. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B  

ĐẠI DIỆN PHÒNG TH-TK