Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ trân trọng giới thiệu tới Quý khách mẫu Hợp đồng Thiết kế website tại Hà Nam năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số ……………
/HĐKT-2018


Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 […]